Karriärsvägar

Karriärmöjligheter på Briab

På Briab är det medarbetarens eget driv och organisationens ramar som sätter gränserna för den individuella utvecklingen. I vår strävan att alltid ha våra kunders mål i fokus, samverka mellan företagets olika verksamhetsområden och att i varje enskilt uppdrag arbeta innovativt med kundernas risker, medför det att merparten av vår utveckling, såväl individ och som företag, sker i våra uppdrag.

Karriärmöjligheter

En viktig förutsättning för att både Briab som företag och medarbetarna på Briab kontinuerligt utvecklas och växer är att medarbetarna erbjuds nya utmaningar och karriärmöjligheter. På Briab går dessa att sammanfatta i följande huvudspår:

  • Konsultskap
  • Specialisering och fördjupning
  • Ledarskap och chefskap

Ytterligare en dimension är att det finns möjlighet att testa på och eventuellt byta till andra inriktningar inom företagets olika affärsområden.

Särskilt fokus på utvecklingsprojekt och tillämpning av den senaste forskningen görs inom vårt affärsområde Forskning och Utveckling (FoU). I många av de projekt som bedrivs där finns möjlighet för medarbetare inom övriga affärsområden att delta, vilket gynnar både den egna utvecklingen och företaget i stort.

”Briab har en sådan fantastisk utveckling att man inte behöver byta jobb
för att få ett miljöombyte. Det sköts av sig själv. Jag har aldrig kunnat
förutspå vad jag ska göra om ett år.”

Vad är bra med Briab? – Medarbetarundersökning 2017

 

Vart vill du?

Briabs huvudsakliga karriärvägar illustreras genom nedanstående figur.

Bild 2. De streckade linjerna ska ses som möjliga utvecklingsvägar, ytterligare alternativ är dock möjliga.

Roll- och befattningsbeskrivningar

För alla roller inom företaget utvecklas individuella rollbeskrivningar/ egenskapsprofiler. Dessa används vid karriär- och kompetensplanering. Respektive profil ska innehålla:

  • Ansvar och befogenheter
  • Erforderliga yrkeskunskaper
  • Erforderlig nivå på övriga färdigheter/kunskaper, ex. ledaregenskaper, kundvård, affärsmässighet, innovation, planeringsförmåga, analytisk förmåga, verkställande förmåga etc.
  • Erforderliga utbildningar

Roll- och befattningsbeskrivningarna nyttjas aktivt av chefer, handledare och medarbetare för att sätta upp mål och följa upp mot dessa gällande den egna och andras utveckling.

Vill du veta mer så kontakta gärna:
Britta Sjölund. Head of People and Culture
E-post:britta.sjolund@briab.se