Risk

Briab Risk – tar greppet på risker i verksamheter

All verksamhet är förknippat med risk och förmågan att hantera den påverkar alla aspekter av företaget. Lönsamhet, hållbarhet och inte minst den dagliga säkerheten och tryggheten för människorna som verkar där.

På Briab erbjuder vi stöd att identifiera, värdera och hantera risker samt att följa upp och säkerställa att rätt åtgärder vidtas. I nära och löpande samarbete med vår uppdragsgivare skapar vi riskhantering som aktivt för verksamheten framåt mot sina mål.

Risk i Industrin

Risk inom industrin och tillverkande verksamheter är högst påtaglig och här erbjuder vi expertis och beprövad kompetens. Vi fungerar oftast som ett löpande stöd för verksamheter som har behov av att kontinuerligt analysera sina risker för att t ex. få nödvändiga tillstånd att bedriva verksamhet.

Riskhantering inom fastigheter

Med vår bakgrund inom Brandskydd vi stor erfarenhet av risk i fastigheter, nybyggnation såväl som i den löpande förvaltningen och vid renovering/tillbyggnad. Löpande stöd med utbildning och vägledning inom verksamheters arbete med Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) är en viktig del av vårt uppdrag. 
På Briab kan vi, beroende på vårt breda erbjudande, erbjuda ledande riskhantering för alla faser i en fastighets livscykel

Bättre försäkringslösningar

Utöver en säkrare och effektivare arbetsvardag bidrar våra tjänster och kunskaper påtagligt till smartare, bättre och kostnadseffektivare försäkringslösningar. Briab tar ett helhetsansvar där inte bara själva försäkringen står i fokus utan även verksamhetens totala riskbild och långsiktiga förmåga att hantera eventuell olycka och oförutsedda incidenter.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Riskhantering ATEX
  • Riskutredning kopplat till lämplig markanvändning enligt PBL
  • Rådgivning/stöd i frågeställningar kring systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Egendoms-/avbrottsskydd
  • Kontinuitetsplanering
  • Riskinventering för SBA/LSO/SEVESO/LBE/Miljöbalken
  • Risk Survey för försäkringstekniska tjänster.
  • Rådgivning i anslutning till försäkringsskyddet.

Vill du veta mer så kan du ta kontakt med:

Olle Wulff, Affärsutveckling Risk
olle.wulff@briab.se
08-406 66 09
072-329 23 27